Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Uslovi korišćenja

Objavljeni podaci su isključivo informativnog karaktera, pa postoji mogućnost da dođe do promene podataka u periodu između dva ažuriranja: društvo Zlatni Standard d.o.o. Beograd zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje sadržaj Internet prezentacije zlatnistandard.rs.. Zlatni Standard d.o.o. Beograd ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korišćenjem informacija sa ovog sajta. Zlatni Standard d.o.o. Beograd ne odgovara za sadržaje eksternih Internet sajtova čiji se linkovi nalaze na ovoj prezentaciji.

Celokupan sadržaj Internet prezentacije zlatnistandard.rs u isključivom i potpunom su vlasništvu Zlatni Standard d.o.o. Beograd. Delovi ili cela Internet prezentacija ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja društva Zlatni Standard d.o.o. Beograd, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.

Odricanje od odgovornosti: svi sadržaji i informacije na Internet prezentaciji zlatnistandard.rs predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i društvo Zlatni Standard d.o.o. Beograd veruje da su tačni. Međutim, lice koje želi da stupi u poslovni odnos sa društvom Zlatni Standard d.o.o. Beograd, ne treba da se osloni na informacije na Internet prezentaciji zlatnistandard.rs, već da društvu uputi direktan upit pozivom na broj telefona +381 (0)11 7709 128 ili elektronskom poštom putem adrese info@zlatnistandard.rs. Društvo Zlatni Standard d.o.o. Beograd ne pruža bilo kakve garancije putem ove Internet prezentacije u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa ove Internet prezentacije. Informacije na ovoj Internet prezentaciji mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Politika privatnosti

Internet prezentacija Zlatni Standard d.o.o. Beograd koristi takozvane „Internet kolačiće“ Cookies. Cookie je tekstualni fajl koji se čuva na vašem računaru i omogućava prepoznavanje Vašeg povratka na internet stranicu zlatnistandard.rs, a radi praćenja i analize poseta internet stranici i u cilju optimizacije internet prezentacije Zlatni Standard d.o.o. Beograd. Vaši lični podaci u ovom slučaju nisu sačuvani na našim računarima, te se ove informacije ne mogu koristiti za Vašu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookies u opcijama Vašeg Internet pregledača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, Cookies može umanjiti funkcionalnosti internet prezentacije zlatnistandard.rs.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane Zlatni Standard d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Rukovalac podataka

Zlatni Standard d.o.o. Beograd, Balkanska 2, 11000 Beograd, matični broj 21554723.

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Društvo je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, na sledeće adrese:

Email: dpo@zlatnistandard.rs
Pošta: Balkanska 2, 11000 Beograd

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

Društvo obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

  1. Osnovni podaci
  2. Kontakt podaci


Svrha obrade i pravni osnov obrade

Društvo podatke o ličnosti obrađuje na osnovu zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

Društvo podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

  • Izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između Društva i lica na koje se podaci odnose;
  • Izvršavanja pravnih obaveza Društva (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima kojima se uređuje poslovanje Društva);
  • Ostvarenja legitimnih interesa Društva ili trećih lica, osim ako nad tim interesima pretežu, interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti (na primer video nadzor poslovnih prostorija i prostora oko istih); i
  • Promocije/prodaje proizvoda i usluga (direktni marketing) određenih uz pomoć tehnika profilisanja, u slučaju postojanja saglasnosti lica na koja se podaci odnose.

Imajući navedeno u vidu, dostavljanje podataka o ličnosti od strane lica je neophodno u cilju stupanja u poslovni odnos i/ili izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa Društva i lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju izvršavanja zakonskih obaveza Društva.

U slučaju nedostavljanja neophodnih podataka, Društvo nije u mogućnosti da stupi u poslovni odnos.

Dostavljanje podataka za svrhe promocije/prodaje proizvoda i usluga (direktni marketing) određenih uz pomoć tehnika profilisanja, nije neophodno u cilju stupanja u poslovni odnos sa Društvom, te je obrada ovih podataka predviđena samo u slučaju postojanja saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

Primaoci podataka o ličnosti

Društvo ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, kao i podatke o njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja se odnosi na lice, kao i podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između Društva i lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi:

  • Članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Društvu;
  • Spoljnom revizoru Društva;
  • Nadležnim poreskim organima u cilju razmene podataka sa poreskim organima drugih država na osnovu zaključenih bilateralnih, multilateralnih sporazuma, pisama o namerama za zaključenje istih ili preporučenih smernica za postupanje društava sa teritorije Republike Srbije; i
  • Drugim državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.

Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije u druge države ili međunarodne organizacije samo u skladu sa pravilima važeće regulative.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Društvo će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa obrađivati sve dok traje poslovni odnos Društva sa licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Društvo u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona (na primer Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obavezu čuvanja podataka i dokumentacije u vezi sa klijentom najmanje deset godina od datuma prestanka poslovnog odnosa, izvršenja transakcije i slično), saglasnosti lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (na primer u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i Društva).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane lica na koje se podaci odnose.

Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Društva.

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, dopunu, brisanje podataka, kao i pravo na prigovor i ograničenje obrade.

Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo Društvu primi od Društvu, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Društva, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Društva, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

Pravo na pritužbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.